RODO... RODO... RODO... RODO... RODO...RODO... ..
 
   
 

 

RODO

 

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Cecylówce-Brzózkiej, Cecylówka-Brzózka 60, 26-903 Głowaczów
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa
  lub realizacja umowy
 3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec.
  Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.
E-mail: kuba@eduodo.pl
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
  • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.